card

Хонхор Хаяа хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: НЕТГ
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ажлын зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2017

Бусад төслүүд