card

“Их сургуулиудын хотхон” ерөнхий төлөвлөгөө

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, Хүрмэнтийн хөндий
ЗАХИАЛАГЧ: Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Ажлын зураг, ТЭЗҮ
ОН: 2013

Бусад төслүүд