card

Нийслэлийн Ардчилсан Намын “Контор, үйлчилгээний барилга”

БАЙРШИЛ: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1-р хороо
ЗАХИАЛАГЧ: Нийслэлийн Ардчилсан Нам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2019

Бусад төслүүд