card

“Дэлхийн өвийн хамгаалалтын захиргааны барилга”

БАЙРШИЛ:  Төв /Мөнгөнморьт/, Өвөрхангай /Хархорин/, Баян-Өлгий /Улаанхус/
ЗАХИАЛАГЧ: Соёлын яам
ХАМРАХ ХҮРЭЭ: Загвар зураг, Ажлын зураг
ОН: 2023

Бусад төслүүд